Trình phiên dịch tiếng Việt

Trình biên dịch này biến tiếng Việt từ chữ Quốc Ngữ sang Musa, như được giải thích. Trình biên dịch này không hoàn hảo. vì vậy vui lòng kiểm tra lại chữ đã được dịch trước khi sử dụng. Cụ thể là trình không biết từ là gì, cho nên bạn sẽ phải xóa đi dấu chấm giữa những âm tiết bên trong một từ.

Bạn có thể lựa chọn phương ngữ của trình phiên dịch

Bắc (Bắc Kỳ: Hà Nội) Trung (Trung Kỳ: Huế) Nam (Nam Kỳ: Sài Gòn)

Xóa Sao chép

© 2002-2022 The Musa Academy musa@musa.bet 11mar22